VERBİS Hakkında Duyuru
26 Ocak 2020

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında, “Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur.” hükmü yer almakta, Kanun’un Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise veri sorumlularının, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırma zorunluluğu öngörülmektedir.

Mezkûr düzenleme uyarınca Kurul, 19/07/2018 tarihli ve 2018/88 sayılı Kararında; kamu kurum ve kuruluşlarının Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt yükümlülüğünün başlangıç tarihini 01/04/2019 olarak; kayıt için son tarihi ise 30/06/2020 olarak belirlemiştir.

Kurul’un, 17/12/2019 tarihli ve 2019/387 sayılı Kararı, 28/12/2019 tarihli ve 30992 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup kamu kurum ve kuruluşlarının Sicile kayıt yükümlülüğü için belirlenen son tarih, 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Bakanlığımız; merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ile Bakanlığımız bünyesinde faaliyet göstermekte olan kamu hastaneleri, aile hekimlikleri, halk sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri ve sair Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmeti sunucuları bakımından tek bir veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir ve veri sorumlusu Bakanlığımızın kamu hukuku tüzel kişiliğidir. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız adına Sicile (VERBİS’e) kayıt yükümlülüğü, Genel Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilecektir.

Dolayısı ile 6698 sayılı Kanun kapsamında Veri Sorumluları Siciline, Bakanlığımız adına Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak bildirim dışında herhangi bir bildirim YAPILMAMASI gerekmektedir.

Kamu ve vakıf üniversitesi hastanelerinin, bünyesinde faaliyet göstermekte oldukları üniversitenin kamu hukuku tüzel kişiliği tarafından VERBİS'e yapılacak olan kayıt yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmesi; her türlü özel sağlık kuruluşunun ise bünyesinde faaliyet göstermekte olduğu özel hukuk tüzel kişiliği tarafından yapılacak olan kayıt yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Muayenehane işleten hekimlerin VERBİS'e kayıt yükümlülükleri ise ilgili hekimler tarafından yerine getirilmelidir.