e-Nabız Ziyaret Gizleme
16 Ocak 2020

Özellikle işe başvuru süreçleri kapsamında, adayların sağlık dökümlerini sunmaya ya da e-Nabız profillerini göstermeye zorlandıkları yönünde Bakanlığımıza iletilen şikâyetler nedeniyle, 21.06.2019 tarihinde yürürlüğe konulan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına, “Hiç kimse, sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan durumlar haricinde geçmiş sağlık verilerinin dökümünü sunmaya veya göstermeye zorlanamaz.” hükmü ilave edilmişti.

Benzer şikâyetlerin devam etmesi nedeniyle Genel Müdürlüğümüzce yeniden yapılan değerlendirme neticesinde alınan karar uyarınca e-Nabız kullanıcılarının, sağlık tesisi ziyaretlerini kendi profillerinden gizlemelerine imkân sağlanmıştır. Kullanıcı tarafından herhangi bir sağlık tesisi ziyaretinin gizlenmesi hâlinde, ilgili ziyaret kapsamında konulan tanılar, yapılan tahlil ve tetkikler, yazılan ilaçlar gibi bilgiler ve raporlar ilgili kullanıcının profilinden gizlenecektir.

Bununla birlikte; e-Nabız kullanıcısı tarafından kendi profilinde gizlenen sağlık verileri, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ve kullanıcının e-Nabız gizlilik tercihi çerçevesinde ilgili sağlık personeli tarafından görüntülenmeye, belirli gizlilik önlemlerine uyulmak kaydı ile devam edecektir. Nitekim Yönetmeliğin ilgili maddesinde yapılan atıfla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, sağlığa ilişkin verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesine imkân sağlayan istisnai amaçlara yer verilmektedir.

Diğer taraftan, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, “Mahremiyet düzeyi daha yüksek olan, başkaları tarafından görülmesi ve bilinmesi halinde kişilerin sosyal hayatını ve ruh sağlığını olumsuz etkileme riski taşıyan kişisel sağlık verileri Bakanlıkça belirlenir ve sağlık personelinin bu verilere erişimine ölçülü kısıtlar getirilebilir.” hükmü yer almaktadır. Mezkûr hüküm gereği, e-Nabız kullanıcıları tarafından gizlenen veriler “e-Nabız Hekim” ekranında şifrelenmiş olarak görüntülenecek, hekim tarafından bu verilerin görüntülenebilmesi için ekranda bir tıklama yapılması gerekecek, tıklamayı takiben hekime bu verilerin mahremiyeti ve gizliliği hakkında bilgilendirme yapılacak ve ilgili verinin hukuka aykırı işlenmesi ve aktarılması halinde gündeme gelebilecek yaptırımlar hakkında bilgi verilecektir.

Tüm bunlara ilaveten, gizlenen verilere erişim için hekimin elektronik imza pin kodunun yeniden girilmesi veya e-Devlet üzerinden yeniden kimlik doğrulaması yapılma zorunluluğu aranacaktır. Böylelikle e-Nabız kullanıcıları tarafından gizlenen verilere erişim bilgileri, güvenli bir şekilde elde edilecek ve saklanacaktır.