Hakkımızda
01 Temmuz 2019

KVKK KOORDİNATÖRÜ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu sağlamak üzere üst düzey bir yönetici belirlenerek Başkanlığa bildirileceği öngörülmektedir.

Bu hüküm uyarınca 11.04.2017 tarihinde imzalanan Müsteşarlık Makamı Oluru ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir ÜLGÜ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Sağlık Bakanlığında uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu sağlayacak olan üst düzey yönetici olarak belirlenmiştir.

Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile bunların bünyesinde birinci, ikinci ve üçüncü basamakta faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucularına ait kişisel veri işleme süreçlerinin 6698 sayılı Kanun'a uyumunun sağlanması noktasında, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Standart ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sağlık Bilişimi Mevzuatı Geliştirme Birimi oluşturulmuştur.


Sağlık Bilişimi Mevzuatı Geliştirme Biriminin görevleri:


Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile bunlara bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucuları tarafından yürütülen süreç ve kullanılan uygulamaların, 6698 sayılı Kanun ile ikincil düzenlemelere uyumunun koordinasyonu,


Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile bunlara bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucularının, kişisel verilerin korunması konusunda bilgilendirilmesi, farkındalıklarının artırılması ve gerekli eğitim çalışmalarının yürütülmesi,


Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları veya yargı makamları arasında yapılacak veri aktarımı, veri doğrulaması veya sistemler arası entegrasyonun 6698 sayılı Kanun'a uyumunun sağlanması, buna dayanak olacak protokolün hazırlanması,


Sağlık Bakanlığının, kişisel verilerin korunması alanında ihtiyaç duyduğu yasal ve idari düzenlemelerin hazırlanması, güncellenmesi ve bu düzenlemelere karşı açılan davalara destek verilmesi.