Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)
06 Kasım 2023

T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı 10’uncu maddesi uyarınca ve KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan T.C. Sağlık Bakanlığı (Bakanlık) tarafından, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kullanıcılarına, kullanıcılara ait kişisel veriler hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Bakanlığın merkez adresi “Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800”dir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu sistemde işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığıdır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Bu sistemde aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilmektedir.

Kimlik verisi:MHRS’de sizin ve varsa yetkili olduklarım sekmesinden görebileceğiniz 18 yaşından küçük çocuklarınızın T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, baba adı, anne adı doğum yeri, doğum tarihi, yaş ve cinsiyet bilgileri kimliğinizin doğrulanması ve alabileceğiniz randevuların belirlenebilmesi amacıyla işlenebilmektedir.

İletişim verisi: MHRS’de sizin ve varsa yetkili olduklarım sekmesinden görebileceğiniz 18 yaşından küçük çocuklarınızın sabit telefon numarası, cep telefonu numarası veya e-Posta adresi bilgileri üyelik aşamasında randevu hizmetlerinin sürdürülebilmesi için sizinle SMS yoluyla, canlı operatör, robotik arama bilgilendirme yöntemleri ile iletişime geçilebilmesi ve MHRS Mobil veya web üyeliğiniz yok ise çağrı merkezi tarafından almış olduğunuz randevu bilgilerinizin size iletilmesi, herhangi bir randevu değişikliği olduğunda size bilgi ve hatırlatma yapılabilmesi amaçlarıyla işlenebilmektedir. Almış olduğumuz telefon bilgileri üzerinden sizinle iletişime geçme yöntemimiz için web veya mobil üyelikleriniz üzerinden kendi tercihinizi belirleme hakkına sahipsiniz.

Konum verisi: MHRS’de sizin ve varsa yetkili olduklarım sekmesinden görebileceğiniz 18 yaşından küçük çocuklarınızın bulunduğunuz yerin konum bilgisi, akıllı mobil cihazınıza indirmiş olduğunuz MHRS Mobil uygulamasının konum bilgisi tercihlerinden “sürekli” veya “sadece uygulamayı kullanırken” seçenekleri ile belirleyeceğiniz şekilde, herhangi bir navigasyon aracı ile randevu aldığınız hastanenin adresine kolayca ulaşabilmeniz için sadece anlık olarak kullanılmakta, kayıt altına alınmamaktadır. Ne zaman kullanması gerektiğini tercih ederek belirleyebilirsiniz. Konum servislerinizin kapalı olması halinde konum bilginiz MHRS tarafından işlenmemektedir.


Sağlık verisi: MHRS’ de sizin ve varsa yetkili olduklarım sekmesinden görebileceğiniz 18 yaşından küçük çocuklarınızın almış veya iptal etmiş olduğunuz muayene randevu tarihi ve saati, randevu alınan hastane/kurum/klinik/ hekim, özellikli hasta kodu, hasta randevu numarası, engel durumu, almış veya iptal etmiş olduğunuz aşı tarihi ve saati, aşı randevu numarası bilgileriniz iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, aşı randevu süreçlerinin yürütülmesi, vatandaş bildirim süreçlerinin  (SMS,Push,e-Posta vb.) yürütülmesi amacıyla işlenebilmektedir. Aşı hakkınızın olup olmadığı, kaçıncı doz aşı randevusu alabileceğiniz, evde aşı yaptırma hakkınızın olup olmadığı, hangi tür aşıyı yaptırma hakkınızın olduğu bilgileriniz ise anlık olarak kullanılmakta, kayıt altına alınmamaktadır.

Görsel ve işitsel veri: Ses kaydı kişisel veriniz çağrı merkezi üzerinden yapılan işlemlerde alınmakta olup, randevu hizmeti alan ve veren kişilerin işlem güvenliğinin yürütülmesi amacıyla işlenebilmektedir.

İşlem güvenliği verisi: MHRS’de kullanıcı adı ve parola bilgileri iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi ve vatandaş üyelik işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilmektedir.

 
Kişisel Verilerin Aktarımı

Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ndeki kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 8’inci maddesi ile 28’inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan muafiyet halleri saklı kalmak üzere, hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen otomatik yollarla (bu sistem aracılığı ile) elde edilmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis; tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenebilmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

Merkezi Hekim Randevu Sistemi Kullanıcıları KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde düzenlenen haklarını, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Bakanlığa başvurmak suretiyle kullanabilir.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca yapılacak yazılı başvurular "T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara" adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılacak başvurular ise "sb@hs01.kep.tr" adresine iletilmelidir.