Sağlık Verilerine Avukatın Erişimi
28 Temmuz 2021

Müvekkiline ait sağlık kayıtlarının elde edilmesi amacıyla vekili tarafından Bakanlığımıza başvurular yapılmaktadır. Bu başvurularda farklı gerekçeler ileri sürülmekte, başvuruya genel vekâletname ek yapılmakta, müvekkile ait sağlık verileri talep edilmektedir.

Bakanlığımızın bu konuya ilişkin yaklaşımı ilk olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29/11/2017 tarihli ve 00057214962 barkod nolu yazısı ile ortaya konulmuştur. Daha sonra 21/06/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’te bu konu düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde, “Avukatlar, müvekkilinin sağlık verilerini genel vekâletname ile talep edemezler. Müvekkiline ait sağlık verilerinin avukata aktarılması için düzenlenmiş olan vekâletnamede, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekir.” denilmektedir.

Anılan hükmün iptali için farklı taraflarca açılan idari dava süreçleri devam etmekte olup mahkemeler tarafından verilecek olan karar çerçevesinde işlem tesis edilecektir.