e-Nabız'a Veri Gönderimi
28 Temmuz 2021

Veri Gönderimine İlişkin Hukuki Düzenlemeler:

a) 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (Ek Madde 11/3): 
Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları iki defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri kadar idari para cezası verilir.

Kapsam:
Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerini ve gerçek kişileri kapsar.

b) Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik (m. 21/3):
 Merkezi sağlık veri sistemine Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde veri gönderimi yapmayan sağlık hizmeti sunucularına, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem tesis edilir.

Kapsam:
Bu Yönetmelik, kişisel sağlık verisi işleyen özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile kamu hukuku tüzel kişilerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan süreç ve uygulamalara ilişkin faaliyetlerini kapsar.

c) Özel Hastaneler Yönetmeliği (m. 49/4): 
Özel hastaneler tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun bir şekilde Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır ve işlenir. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

Kapsam: Bu Yönetmelik; (…) gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait hastaneleri kapsar.

ç) Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik (m. 27/8): Sağlık kuruluşları tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde işlenir ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

Kapsam: Bu Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan ve özel sağlık kuruluşu olarak tanımlanan A Tipi, B Tipi ve C Tipi tıp merkezlerini, A ve B tipi poliklinikleri, laboratuvar, müessese ve muayenehaneler ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar.

d) Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (m. 30/2): Kayıtlı kişi sayısı, yapılan hizmetlerin listesi, muayene edilen ve sevk edilen hasta sayısı, kodları ile birlikte konulan teşhisler, reçete içeriği, aşılama, gebe ve lohusa izlemi, bebek ve çocuk izlemi, üreme sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar ile ilgili veriler ve Kurum tarafından belirlenen benzeri veriler evrak kayıt kriterlerine göre belirli aralıklarla düzenli olarak basılı veya elektronik ortamda Kuruma bildirilir.

Kapsam: Bu Yönetmeliğin amacı (…) kayıtların tutulmasını, belirlemektir.

e) Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (m. 378/1-2): Sağlık hizmeti almak üzere, kamu veya özel sağlık kuruluşları ile sağlık mesleği mensuplarına müracaat edenlerin (…) kişisel verileri işlenebilir. Sağlık hizmetinin verilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması ve maliyetlerin hesaplanması amacıyla Bakanlık, birinci fıkra kapsamında elde edilen verileri alarak işleyebilir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda öngörülen şartlar dışında aktarılamaz.

Anayasa Mahkemesi Kararı: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun muhtelif hükümlerine karşı Anayasa Mahkemesinde açılan iptal davasında Mahkeme, Kanun'un 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası ile yeniden düzenlenen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 47 nci maddesinin Anayasa'ya uygunluğuna hükmederek iptal talebinin reddine karar vermiştir. Anayasa'ya uygunluğuna hükmedilen bu hükme, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 378 inci maddesinde de yer verilmiştir.

(Esas Sayısı: 2016/125, Karar Sayısı: 2017/143, Karar Tarihi: 28.09.2017, RG: 23.01.2018 / 30310)

"Veri Gönderimine İlişkin Hukuki Düzenlemeler" konulu sunuma ulaşmak için lütfen tıklayınız.